Bài Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của xã Phúc Hà

04-03-2021 17:15

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

1. Cải cách thể chế

a) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản của HĐND và UBND xã; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

b) Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản, kịp thời rà soát, phát hiện và xử lý những bất cập, chồng chéo giữa các quy định pháp luật. Triển khai các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

a) Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát TTHC; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC.

b) Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ, sửa đổi nhằm giảm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

c) Công khai đầy đủ, kịp thời TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn xã; công khai, minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức theo quy định.

d) Cập nhật, rà soát, tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân theo quy định; ban hành các văn bản thực hiện, bố trí, sắp xếp nơi làm việc, nơi tiếp dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện niêm yết công khai TTHC, phí, lệ phí; đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương theo quy định.

b) Niêm yết quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC; công bố TTHC giao tiếp nhận tại một cửa.

c) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch; nghiên cứu rà soát các dịch vụ khác áp dụng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

d) Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ngành dọc và cơ quan chuyên môn trong giải quyết TTHC.

đ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đề nghị UBND thành phố đầu tư xây dựng phòng làm việc Bộ phận một cửa UBND xã.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 09/3/2018; triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND cấp huyện và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý.

Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã.

4. Cải cách công vụ

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng yêu cầu của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, sát với thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là CNTT.

- Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác CCHC, công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

5. Cải cách tài chính công

Đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, đảm bảo ưu tiên bố trí chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách cho con người theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và các tiêu chuẩn, định mức, chế độ khác đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Dự toán chi thường xuyên được xây dựng theo hướng triệt để tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết, gắn với kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính.

6. Tuyên truyền về cải cách hành chính

a) Tổ chức thực hiện tuyên truyền gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, công tác CCHC, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND thành phố, tuyên truyền các nội dung về cải thiện và nâng cao các Chỉ số về năng lực cạnh tranh, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả như: Bản tin, trang tin, pano, khẩu hiệu… tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, thi tìm hiểu về công tác CCHC.

c) Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các đơn vị, địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

d) Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong công tác CCHC; đồng thời tuyên truyền việc phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác CCHC hình thức, kém hiệu quả.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6493

Tổng truy cập: 252001

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn