Thông tin kỳ họp thứ 2, HĐND xã Phúc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

14-08-2021 21:22

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND xã Phúc Hà về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND xã Phúc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 23 và ngày 24/7/2021, Thường trực HĐND xã Phúc Hà đã phối hợp với Thường trực UB MTTQ xã tổ chức cho các đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tại 02 xóm: Xóm 2 và xóm Nam Tiền; tại hội nghị tiếp thu 26 ý kiến phát biểu, tập trung vào 7 nhóm vấn đề: Về sản xuất nông nghiệp; về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; Về giao thông; Về an ninh trật tự; Về điện, nước sinh hoạt; Về văn hóa - xã hội; chế độ chính sách; Về Quản lý Nghĩa Trang. Trong đó: 12 ý kiến, kiến nghị đã được Chủ tịch UBND xã trả lời cụ thể tại hội nghị, những ý kiến, kiến nghị còn lại Thường trực HĐND xã tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Ngày 12/8/2021, Thường trực HĐND xã Phúc Hà, tổ chức thành công kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XXIV. Tại kỳ họp HĐND xã nghe và thảo luận các báo cáo sau:
1. Báo cáo, Tờ trình của UBND xã về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021.
2. Báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.
3. Báo cáo, Tờ trình của UBND xã về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020, kết quả thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021.
4. Thường trực HĐND xã Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XXIV.
5. Báo cáo thẩm tra và giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND. 
6. Báo cáo thẩm tra và giám sát của Ban Pháp chế HĐND. 
7. Thông báo của UB MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.
8. Tờ trình của thường trực HĐND xã về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Tờ trình của Thường trực HĐND xã về thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã.
10. Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016-2021.
11. Tờ trình về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021
12. Tờ trình về thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên khác năm 2021
13. Thông qua 06 dự thảo Nghị quyết 
- Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu  kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.
-  Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020.
- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã Phúc Hà khóa XXIV.
- Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026.
- Nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị quyết về phê chuẩn thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên khác năm 2021.XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn