Bộ máy tổ chức

04-12-2020 14:20

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - HĐND

Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0989129909
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã      
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977 615 067

Họ và tên: Phùng Thị Mây
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND,
Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban Pháp chế 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0388 643 856

II. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhất
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã                             
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983 991 657
Họ và tên: Ngô Thế Luân
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912 620 509

III. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên: Trần Thị Hương Quế
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972 097 105

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Dương Thanh Ngân
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Công chức Kế toán - Ngân sách                                        
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: ...
Điện thoại di động: 0975 272 888

3. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên: Dương Phương Thảo
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội                                              
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0978 662 581

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch        
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975 684 082

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Ngô Thị Thu Phương
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng                                        
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Không
Điện thoại di động: 0912 737 858
Họ và tên: Bùi Thanh Phương
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0969 249 555

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Lê Ngọc Hưng
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự                                            
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0975 576 509

7. CÔNG AN XÃ

Họ và tên: Nguyễn Hồng Bình
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an                             
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0866 676 828

IV. UB MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Họ và tên: Nguyễn Minh Tú
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ,                 
Trưởng ban Kinh tế Xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988 925 942

2. ĐOÀN TN CS HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Bé
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư ĐTN CS Hồ Chí Minh         
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976 486 176

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Nguyễn Thị Luân
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã                   
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912 737 887

 4. HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Tống Thị Nhường
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã             
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986 060 652

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: Trương Bá Hiền
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh                                              
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0396 650 263

V. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hường
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Phúc Hà                          
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976 039 237
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985 562 137

VI. TRẠM Y TẾ 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cường
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Trưởng Trạm y tế xã Phúc Hà                                           
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984 592 109

 XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn